Köp & Leveransvillkor

Allmänt

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Betalning

Samtliga priser på hemsidan visas inklusive moms. I kundvagnen ser du det totala priset inklusive alla avgifter. Vi accepterar kortbetalning med Visa, Mastercard och American Express via våra samarbetspartners, Stripe. Samtliga transaktioner är krypterade och säkra. Vi accepterar även Apple Pay.

Leveransvillkor

Beställningar innan 15:00 skickas samma dag med vald leveransmetod. Beställningar efter 15:00 skickas följande vardag

Spotted and Tied erbjuder gratis frakt inom Sverige.

Returer & Återköp

Vi accepterar returer för återbetalning inom 14 dagar från uthämtad/mottagen leverans. Dock tillkommer en returkostnad av maximalt 49 SEK. Vid retur, sänd ett mail till vår kundtjänst på returer@spottedandtied.se för en retursedel och vidare instruktioner. Den returnerade varan/varorna skall vara i oöppnat / säljbart skick vid retur. Återbetalning sker normalt inom 30 dagar från att returen är mottagen. Återbetalning sker endast till samma kort som användes vid köptillfället. Återbetalning kan också fås genom ett presentkort till vår webbshop www.spottedandtied.se

Köparens ansvar
Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. För utlandsleverans, vänligen kontakta oss först på info(at)spottedandtied.se för exakt fraktpris och tillvägagångssätt.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. För ändring av leverans, vänligen kontakta oss på info(at)spottedandtied.se

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Sekretess och Säkerhet

Vid beställning av en produkt/tjänst ombeds ni fylla i era personliga uppgifter. Vid köp godkänner ni att denna information lagras i enighet med Spotted and Tieds sekretesspolicy. Som kund erbjuds du också möjlighet att checka ut som gäst varav personuppgifter endast lagras i vårt system i 60 dagar efter att varan / tjänsten har levererats.

Spotted and Tied vill att du som kund skall känna dig trygg när du handlar och behandlar dina uppgifter därför i enighet med GDPR

För dig som handlar hos Spotted and Tied samlar, samlar vi in och lagrar följande information om dig som kund:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Order/fakturanummer
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation för inloggning
 • IP-adress och information om din användning av Spotted and tied's webbplats
 • Uppgifter om dina inköp (orderhistorik)

För dig som får vårt nyhetsbrev samlar vi in och lagrar följande information:

 • Namn
 • E-post
 • Hur du interagerar med nyhetsbrevet

 Varför vi behandlar uppgifter om dig:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Ge dig relevant information och rikta marknadsföring avseende Spotted and Tieds varor och tjänster
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 • Möjliggöra kommunikation via post och e-post
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via post och e-post
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

För dig som är kontoinnehavare.

Utöver uppräkningen ovan behandlar Spotted and Tied personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet, t ex ge dig möjlighet att sätta ett nytt lösenord
 • Ge dig möjlighet att se din köphistorik
 • Ge dig möjlighet att ha förifyllda uppgifter
 • Ge dig möjlighet att hantera flera adresser
 1. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Spotted and Tied baserar behandlingen av dina personuppgifter på fyra olika rättsliga grunder, i enlighet med GDPR. Dessa grunder beskrivs i det här avsnittet.

Avtal
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet vi ingår med dig som kund när du lägger din beställning. För att bl a betalning och leverans av varorna du köper på vår webbplats ska fungera behöver vi behandla uppgifter om dig.

Samtycke
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Detta görs på grunden av samtycke, dvs att du genom att du skapar ett konto på vår webbplats och skriver in uppgifter om dig själv godkänner att uppgifterna finns där och används vid t ex köp som förifyllda namn- och adressuppgifter.

Intresseavvägning
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Spotted and Tied behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Rättslig förpliktelse
I vissa fall kan Spotted and Tied ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Spotted and Tied sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett konto hos Spotted and Tied.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling:

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support som reklamationer och garantiärenden

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

 • Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge det behövs för ändamålet

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen och konsumentköplagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Bokföringsinformation, t ex faktura- och betalningsinformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Spotted and Tieds varor och tjänster genom post och e-post

Intresseavvägning

 • Namn, adress samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge du inte avanmäler dig från nyhetsbrevet eller begär att vi tar bort dina uppgifter

För att administrera ditt kontoinnehav och ge dig möjlighet att se köphistorik och spara uppgifter

Samtycke om konto hos Spotted and Tied

 • Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

Så länge du har ett konto hos Spotted and Tied

 

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Spotted and Tied kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till våra leverantörer av betal- och frakttjänster.

Tredje part som Spotted and Tied lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Spotted and Tieds avtal med dig som kund. Hit hör leverantörer av betal- och frakttjänster.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Spotted and Tied om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Spotted and Tieds rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Spotted and Tied har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering

Dina rättigheter

Spotted and Tied ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Spotted and Tied kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter.
  Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om de inte har samlats in från dig, samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter.
  Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter.
  Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling.
  Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Spotted and Tied kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info(at)spottedandtied.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Spotted and Tied använder cookies. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare. Om du öppnar ett nytt webbläsarfönster kommer då nya cookies att skapas. Vi sparar information i cookien såsom ett slumpmässigt värde som används för att skapa anonym statistik i vår webshop.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Spotted and Tied HB 
Skönviksvägen 24 
179 98 Färentuna
info(at)spottedandtied.se